Site-ul SIPHD.RO utilizează cookie-uri.
Puteți consulta politica de confidențialitate.
Continuând navigarea pe site vă declarați acordul dumneavoastră.

De acord
Log in Autentificare   Sign up Înregistrare
SINDICATUL
ÎNVĂŢĂMÂNT
PREUNIVERSITAR
JUDEŢUL HUNEDOARA
S.I.P. Hunedoara Aveţi nevoie de Adobe Flash Player.
Ştiri foarte importante .:. Mobilitate personalului didactic de predare: modificări și noul calendar al activităților .:.
Sindicatul eşti tu!     Un sindicat este puternic şi eficient atât cât membrii săi îl fac.     Fiecare din noi face sindicatul să fie ceea ce este!


Admitere liceu 2014
15.09.2013

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570 din data de 6 septembrie 2013 a fost publicat O MEN nr. 4925/2013 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2014-2015.

Toate actele normative în baza cărora se va desfășura admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2014-2015pot fi consultate / descărcate de la rubrica LEGISLAȚIE LEGISLAȚIE ÎNVĂȚĂMÂNT 2 Admitere liceu.

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2014- 2015 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012, prevăzută în anexa nr. I la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4802/2010 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat, pentru anul școlar 2011-2012. Aceasta se va aplica în mod corespunzător, cu respectarea Calendarului admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2014-2015.

Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2014-2015

Data-limită/Perioada

Evenimentul

Pregătirea admiterii

31 ianuarie 2014

Elaborarea planului de măsuri județean/al municipiului București pentru pregătirea și organizarea admiterii

1 martie 2014

Anunțarea de către inspectoratele școlare a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă

Transmiterea de către Comisia Națională de Admitere a modelului fișei de înscriere în clasa a IX-a și a anexei acesteia, pentru elevii care doresc să participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

1 mai 2014

Afișarea ofertei de școlarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii și calificări profesionale, pentru învățământul liceal, filiera tehnologică

Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învățământ liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare

Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial și la nivel județean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a

Tipărirea broșurii care cuprinde informațiile despre admitere

7 mai 2014

Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor cuprinzând informațiile legate de admitere

Transmiterea de către inspectorate la școlile gimnaziale a listei centrelor de înscriere, precum și a școlilor arondate fiecărui centru

Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a graficului ședințelor de completare a opțiunilor de către absolvenții clasei a VIII-a și părinții acestora

16 mai 2014

Transmiterea la Ministerul Educației Naționale a broșurilor de admitere ale fiecărui județ, în versiune electronică și tipărită

12-30 mai 2014

Ședințe de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere și a planului de școlarizare

18 iunie 2014

Transmiterea de către fiecare unitate de învățământ gimnazial către comisia de admitere județeană/a municipiului București a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, precum și a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați

20 iunie 2014

Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către Comisia Națională de Admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a

3 iulie 2014

Transmiterea de către Comisia Națională de Admitere către comisiile județene a bazei de date cu mediile de admitere și a ierarhiei județene

4 iulie 2014

Afișarea în fiecare unitate de învățământ gimnazial a listei candidaților, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere

Completarea de către secretariatele școlilor a fișelor de înscriere cu numele/codul unității de învățământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenților claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele și mediile obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere

Anunțarea ierarhiei la nivel județean/al municipiului București a absolvenților claselor a VIII-a

7 iulie 2014

Eliberarea fișelor de înscriere pentru candidații care solicită să participe la admitere în alt județ

Probele de aptitudini

22-23 mai 2014

Eliberarea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de aptitudini

26-27 mai 2014

Înscrierea pentru probele de aptitudini

28-30 mai 2014

Desfășurarea probelor de aptitudini

2 iunie 2014

Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini

Depunerea contestațiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru

3 iunie 2014

Afișarea rezultatelor finale, în urma contestațiilor la probele de aptitudini

Transmiterea, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților declarați admiși la probele de aptitudini

20 iunie 2014

Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați

Actualizarea de către comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional a listelor candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaților corigenți, repetenți, amânați sau exmatriculați

3 iulie 2014

Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date județene cuprinzând mediile de admitere

4 iulie 2014

Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini și afișarea listei în unitatea de învățământ liceal respectivă

7 iulie 2014

Ridicarea de la liceele vocaționale a fișelor de înscriere de către candidații care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini

Transmiterea, în format electronic, către Centrul Național de Admitere a listei candidaților declarați admiși, în fiecare județ, la clasele la care s-au susținut probe de aptitudini

Probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

22-23 mai 2014

Eliberarea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

26-27 mai 2014

Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

28-30 mai 2014

Desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

2 iunie 2014

Afișarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

Depunerea contestațiilor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru

3 iunie 2014

Afișarea rezultatelor finale, după contestații, la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

4-5 iunie 2014

Ridicarea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care candidații au susținut probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

10 iunie 2014

Depunerea de către candidații care au participat la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă a anexelor fișelor de înscriere la unitățile de învățământ gimnazial absolvite

11 iunie 2014

Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București, în format electronic, către Centrul Național de Admitere a listei candidaților care au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și a rezultatelor acestora la probe

Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi și a candidaților pentru învățământul special

15 mai 2014

Afișarea locurilor speciale pentru candidații romi

20 iunie 2014

Data-limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaților pe locurile speciale pentru romi

7-9 iulie 2014

Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi

10-12 iulie 2014

Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special

Prima etapă de admitere în învățământul liceal de stat pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2014-2015

4-8 iulie 2014

Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a

Completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a proveniți din alte județe, la centrul special desemnat din județul pentru care solicită înscrierea

4-8 iulie 2014

Introducerea în baza de date computerizată a datelor din fișele de înscriere

5-9 iulie 2014

Verificarea de către părinți și candidați a fișelor editate de calculator, corectarea greșelilor în baza de date computerizată și listarea fiselor corectate din calculator

10 iulie 2014

Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul județean de admitere/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată

Predarea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de opțiuni originale la centrul de admitere județean/al municipiului București

11 iulie 2014

Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București la Centrul Național de Admitere

12-13 iulie 2014

Verificarea și corectarea bazelor de date de către Comisia Națională de Admitere și comisiile de admitere județene/a municipiului București, transmiterea modificărilor la comisia națională

14 iulie 2014

Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor

15 iulie 2014

Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2014-2015

16 iulie 2014

Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listelor cu absolvenții repartizați proveniți din școlile respective și a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământ liceal de stat din județ/municipiul București

16 iulie 2014

Afișarea de către fiecare unitate de învățământul liceal a listei candidaților repartizați în acea unitate

17 iulie - 25 iulie 2014

Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați

A doua etapă de admitere în învățământul liceal de stat pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2014-2015

16 iulie 2014

Înscrierea candidaților la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori maternă

17-18 iulie 2014

Susținerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori de limbă maternă

19 iulie 2014

Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini și la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și rezolvarea eventualelor contestații

16-21 iulie 2014

Completarea fișei de opțiuni de către candidații care nu au participat la prima repartizare, completarea unei noi fișe de opțiuni de către cei rămași nerepartizați după prima etapă a admiterii

21 iulie 2014

Completarea fișei de opțiuni de către candidații care au fost respinși la liceele/clasele care organizează probe de aptitudini

Completarea fișei de opțiuni de către candidații care au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau de limbă maternă

16-22 iulie 2014

Introducerea datelor în calculator, verificarea fișelor listate și corectarea eventualelor erori

23 iulie 2014

Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere județean/al municipiului București și la Centrul Național de Admitere

24 iulie 2014

Repartizarea computerizată a candidaților din a doua etapă a admiterii

24 iulie 2014

Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial/în centrul special de înscriere a listelor cu absolvenții proveniți din școlile respective/din alte județe, repartizați în a doua etapă, și a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământ liceal de stat

Afișarea de către fiecare unitate de învățământ liceal de stat a listei candidaților repartizați în acea unitate în a doua etapă

24-25 iulie 2014

Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care au fost repartizați candidații din etapa a doua

25 iulie 2014

Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal de stat a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în cele două etape ale admiterii

28-31 iulie 2014

Rezolvarea de către comisia județeană de admitere a situațiilor speciale ivite după cele două etape de repartizare computerizată, a repartizării candidaților care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au participat la primele două repartizări computerizate

A treia etapă de admitere în învățământul liceal de stat, pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2014-2015

1 august 2014

Afișarea locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori maternă

1 septembrie 2014

Înscrierea candidaților la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori maternă

2-3 septembrie 2014

Desfășurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori maternă

4-6 septembrie 2014

Repartizarea absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare ori nu au fost repartizați în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapelor anterioare

8 septembrie 2014

Transmiterea către Centrul Național de Admitere a rezultatelor repartizării

Admiterea candidaților pentru învățământul seral și pentru cel cu frecvență redusă

1 mai 2014

Anunțarea centrului special de înscriere pentru candidații din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2014-2015

15 iulie 2014

Anunțarea calendarului admiterii la învățământ seral sau cu frecvență redusă pentru candidații din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2014-2015

22-23 iulie 2014

Înscrierea la învățământul seral sau cu frecvență redusă a candidaților din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2014-2015

23-25 iulie 2014

Repartizarea candidaților din seriile anterioare care au împlinit vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2014-2015, pe locurile de la învățământul seral și cu frecvență redusăCalculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2014-2015

1.Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, care are o pondere de 75%, și media generală de absolvire a claselor a V-a, a VIII-a, care are o pondere de 25% în calculul mediei de admitere.

2.Calculul mediei de admitere se face astfel:
MA = ABS + 3EN/4,
unde:
MA = media de admitere;
ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a, a VIII-a;
EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a
Prima pagină| Ştiri| Revista presei| Presa despre noi| Buletin informativ / Informări| Puncte de vedere| Documente MEN, ISJ, CCD...| Despre noi| Informaţii utile| Legislaţie| Consultaţii juridice| Procese| Turism| C.A.R.| Contact| Legături utile| Dialog social şi advocacy| Forumul S.I.P. Hunedoara| Membri de sindicat| Concurs de fotografii| Galerie Foto| Căutare articole| Zile libere| Flux de ştiri RSS| English Summary| Webmaster| Harta site-ului| Cookie
© 2002-2015 S.I.P. Hunedoara. Toate drepturile rezervate.
Rezoluţia recomandată: 1024x768.
Au fost 4154277 vizite, începând din 14.10.2011.


SIP Hunedoara