SIP Hunedoara

Concurs pentru selecția în corpul național de experți în management educațional seria a XI-a
09.12.2016

A fost aprobat Calendarul desfășurării concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, seria a Xi-a.

Calendarul are în vedere prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.549/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, cu modificările și completările ulterioare.

11 ianuarie 2017

Afișarea programului orar al înscrierilor, a numărului de locuri scoase la concurs și a metodologiei de concurs la sediul inspectoratului școlar și pe site-ul propriu

11-16 ianuarie 2017

Completarea formularului de selecție online, în aplicația informatică

17 ianuarie 2017

Afișarea listelor cuprinzând candidații admiși în această etapă, în urma introducerii informațiilor în formularul de selecție online

17-23 ianuarie 2017

Depunerea la inspectoratul școlar a portofoliului cu documentele prevăzute la art. 7 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.549/2011, cu modificările și completările ulterioare, de către candidații declarați admiși după etapa de selecție online, conform programului afișat

24-26 ianuarie 2017

Inspectoratele școlare transmit la Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice lista candidaților declarați admiși după etapa de selecție online, care la data înscrierii la selecție ocupă o funcție de conducere sau de îndrumare și control din inspectoratul școlar, precum și dosarele acestora

27 ianuarie-1 februarie 2017

Evaluarea portofoliilor candidaților de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului școlar, respectiv la nivelul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice

2 februarie 2017

Validarea rezultatelor selecției de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar

2 februarie 2017

Transmiterea către inspectoratele școlare a rezultatelor selecției făcute de comisia de evaluare constituită la nivelul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, în vederea afișării acestora la sediul inspectoratului școlar

3 februarie 2017

Afișarea rezultatelor evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor

6-10 februarie 2017

Depunerea contestațiilor la inspectoratul școlar, respectiv la Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

6-13 februarie 2017

Soluționarea contestațiilor

13 februarie 2017

Transmiterea de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice a rezultatelor contestațiilor la inspectoratul școlar

14-15 februarie 2017

Întocmirea de către inspectoratele școlare a listelor cuprinzând candidații promovați și înaintarea acestor liste la Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

16 februarie 2017

Emiterea ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul național al experților în management educațional


Alte detalii găsiți la rubrica LEGISLAȚIE LEGISLAȚIE ÎNVĂȚĂMÂNT - Constituire corp experți în management educațional