Site-ul SIPHD.RO utilizează cookie-uri.
Puteți consulta politica de confidențialitate.
Continuând navigarea pe site vă declarați acordul dumneavoastră.

De acord
Log in Autentificare   Sign up Înregistrare
SINDICATUL
ÎNVĂŢĂMÂNT
PREUNIVERSITAR
JUDEŢUL HUNEDOARA
S.I.P. Hunedoara Aveţi nevoie de Adobe Flash Player.
Ştiri foarte importante .:. Organizarea și desfășurarea selecției pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere, îndrumare și control .:.
Sindicatul eşti tu!     Un sindicat este puternic şi eficient atât cât membrii săi îl fac.     Fiecare din noi face sindicatul să fie ceea ce este!

STIRI
Anul 2013
Luna noiembrie
(20)GraficInformare prevederi din Legea privind protecția și promovarea drepturilor copilului
28.11.2013

După cum, desigur, cunoașteți, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 607 din 30.IX.2013 a fost publicată Legea nr. 257/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului. Urmare a apariției acestui act normativ, s-a creat posibilitatea legală de sancționare contravențională a personalului din învățământ pentru netratarea cu respect a copiilor sau pentru aplicarea de pedepse corporale ori alte tratamente degradante acestora.

Cităm prevederile relevante din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, astfel cum a fost modificată prin recenta Lege nr. 257/2013:
,,Art. 48 (1) Ministerul Educației și Cercetării, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, precum și inspectoratele școlare și unitățile de învățământ, ca instituții ale administrației publice locale cu atribuții în domeniul educației, sunt obligate să întreprindă măsuri necesare pentru:
a) facilitarea accesului la educația preșcolară și asigurarea învățământului general obligatoriu și gratuit pentru toți copiii;
b) dezvoltarea de programe de educație pentru părinții tineri, inclusiv în vederea prevenirii violenței în familie;
c) organizarea de cursuri speciale de pregătire pentru copiii care nu pot răspunde la cerințele programei școlare naționale, pentru a nu intra prematur pe piața muncii;
d) organizarea de cursuri speciale de pregătire pentru copiii care au abandonat școala, în vederea reintegrării lor în sistemul național de învățământ;
e) respectarea dreptului copilului la timp de odihnă și timp liber, precum și a dreptului acestuia de a participa liber la viața culturală și artistică;
f) prevenirea abandonului școlar din motive economice, luând măsuri active de acordare a unor servicii sociale în mediul școlar, cum sunt: hrană, rechizite, transport și altele asemenea.
(2) În cadrul procesului instructiv-educativ, copilul are dreptul de a fi tratat cu respect de către cadrele didactice, personalul didactic auxiliar și cel administrativ și de a fi informat asupra drepturilor sale, precum și asupra modalităților de exercitare a acestora. Pedepsele corporale sau alte tratamente degradante în cadrul procesului instructiv-educativ sunt interzise.
(3) Copilul, personal și, după caz, reprezentat sau asistat de reprezentantul său legal, are dreptul de a contesta modalitățile și rezultatele evaluării și de a se adresa în acest sens conducerii unității de învățământ, în condițiile legii.
(4) Cadrele didactice au obligația de a referi centrelor județene de resurse și asistență educațională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională cazurile de abuz, neglijare, exploatare și orice altă formă de violență asupra copilului și de a semnala serviciului public de asistență socială sau, după caz, direcției generale de asistență socială și protecția copilului aceste cazuri.
(...)
Art. 90 Sunt interzise săvârșirea oricărui act de violență, precum și privarea copilului de drepturile sale de natură să pună în pericol viața, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului, atât în familie, cât și în instituțiile care asigură protecția, îngrijirea și educarea copiilor, în unități sanitare, unități de învățământ, precum și în orice altă instituție publică sau privată care furnizează servicii sau desfășoară activități cu copii.

Art. 135 (1) Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii, să fie considerate infracțiuni: (...)
(l) nerespectarea prevederilor art. 48 alin. (2);
(2)Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează: (...)
b) cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, cele prevăzute la lit. f) și l);
(3)Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunii se fac de către ofițerii și agenții de poliție, în cazul contravențiilor prevăzute la alin. (1) lit. i),
j), o) și p), precum și de persoane anume desemnate dintre cele cu atribuții de control din:
(...)
d) Ministerul Educației Naționale, pentru contravenția prevăzută la alin. (1) lit. l);
Art. 136 Contravențiilor prevăzute la art. 135 le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.''

Din dispozițiile mai sus citate, rezultă că, în situația în care un salariat din învățământ indiferent că este personal didactic de predare, didactic auxiliar sau nedidactic nu tratează cu respect (?!) un copil sau îi aplică pedepse corporale sau tratamente degradante, este pasibil de amendă contravențională.

Noțiunile de a trata cu respect și tratamente degradante sunt extrem de vagi și, evident, sunt generatoare de abuzuri.

Este foarte adevărat că, și până la Legea nr. 257/2013, insultarea copiilor sau aplicarea de pedepse corporale acestora antrena răspunderea disciplinară a persoanei vinovate, mergând până la desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Odată cu intrarea în vigoare a dispozițiilor referitoare la contravenții din cuprinsul Legii nr. 257/2013, persoanele în cauză pot răspunde și contravențional. Referitor la sancțiune amendă între 1000 lei și 2000 lei, aceasta nu poate fi aplicată decât de persoane cu atribuții de control din Ministerul Educației Naționale, anume desemnate în acest scop. Cu alte cuvinte, ministrul educației va trebui să desemneze unul sau mai mulți dintre angajații ministerului (nu ai inspectoratelor școlare, deoarece textul folosește prepoziția ,,din'') și abia apoi se va putea proceda la aplicarea de amenzi, în măsura în care, evident, vor exista sesizări.

Trebuie menționat și faptul că procedura de aplicare a amenzii este cea reglementată de Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, care presupune, între altele:
- constatarea contravenției prin proces-verbal, care trebuie să cuprindă, sub sancțiunea nulității: data și locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea și instituția din care face parte agentul constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupația și locul de muncă ale contravenientului; descrierea faptei contravenționale cu indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită, precum și arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravității faptei și la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabilește și se sancționează contravenția; posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, dacă acesta prevede o asemenea posibilitate; termenul de exercitare a căii de atac și organul la care se depune plângerea;
- comunicarea procesului-verbal și a înștiințării de plată (personal, prin poștă, cu aviz de primire, sau prin afișare la domiciliul contravenientului în această din urmă situație se încheie și un proces-verbal semnat de cel puțin un martor).

De menționat și faptul că, potrivit art. 31 și următoarele din OG nr. 2/2001, împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia, la judecătoria în a cărei circumscripție s-a săvârșit fapta.

În concluzie angajarea răspunderii contravenționale pentru faptele prevăzute de Legea nr. 257/2013 este similară cu cea din domeniul siguranței pe drumurile publice (ca procedură, condiții, căi de atac etc.) diferă fapta și agentul constatator.

Federația Sindicatelor din Educație ,,SPIRU HARET'' va supune dezbaterilor din cadrul Comisiei Paritare de la nivelul Ministerului Educației Naționale problemele generate de Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, astfel cum a fost modificată prin recenta Lege nr. 257/2013.

În final, dorim să îi asigurăm, din nou, pe membrii noștri de sindicat că nu vom permite niciun fel de abuzuri în aplicarea prevederilor mai sus citate.
Prima pagină| Ştiri| Revista presei| Presa despre noi| Buletin informativ / Informări| Puncte de vedere| Documente MEN, ISJ, CCD...| Despre noi| Informaţii utile| Legislaţie| Consultaţii juridice| Procese| Turism| C.A.R.| Contact| Legături utile| Dialog social şi advocacy| Forumul S.I.P. Hunedoara| Membri de sindicat| Concurs de fotografii| Galerie Foto| Căutare articole| Zile libere| Flux de ştiri RSS| English Summary| Webmaster| Harta site-ului| Cookie
© 2002-2015 S.I.P. Hunedoara. Toate drepturile rezervate.
Rezoluţia recomandată: 1024x768.
Au fost 4154277 vizite, începând din 14.10.2011.


SIP Hunedoara